Приоритети на българската икономика

Икономиката има железни закони, които трябва да познават не само икономистите, но и политиците. Първите, за да има успешен български бизнес, а вторите, за да бъдат разбирани и преизбирани. Така че, едните зависят от другите и обратно. Всяка държавна икономика има различни стадии на развитие! Българската – от планово – държавна трябваше да се превърне в пазарно – частна! От изолирана, защитена, хрантутена в изоставена и захвърлена във водовъртежа на глобалните икономически пазари. В зависимост от стадия на развитието й, трябва да е и държавната политика към нея.

Всяка национална икономика трябва да извърви своя път, да изкачи своя връх стъпка по стъпка, а не със скок отдолу направо горе. Това еволюционно развитие е необходимо най-вече за еволюция в мисленето на движещата сила на икономиката – човекът, защото революциите вече са отречени от живота.

Къде сме ние, всички знаем! Къде искаме и трябва да бъдем, макар и не всички, също знаем! Но как да извървим пътя от дъното до повърхността е проблем за днешното ни общество и най-вече за политиците, които осигуряват условия за развитие на националната икономика, съобразявайки се с моментното й състояние и с качеството на наличния човешки потенциал. Всеобщо е разбирането, че държавата трябва да даде, въпреки че няма от къде.Да даде незаработени заплати, необезпечени от бюджета пенсии и бюджетни заплати. Фонд „Земеделие“ да хрантути хранениците на „кооперативното“ земеделие, а декапитализирането на все още държавните предприятия и на земята в орсовките да продължи. Тези, които искат това, не са синдикалисти, не са политици, не са икономисти, не са професионалисти. Те не са и българи! Крайно време е за радикални решения, основаващи се на задълбочен анализ и максимална прозрачност при техните изпълнения.

Малка България, с комунистите начело, изгради една затворена, защитена и хрантутена икономика, разположена в целия спектър на човешкото познание – от малката бурмичка до военната и космическа техника. В резултат – нулев резултат! И днес берем плодовете на това безсмислено мегаломанско разточителство. За това, че то не е жизнено и е недопустимо всеобхватно. И днес, намирайки се в стадии изходен, трябва да определим и подредим приоритетите си на възможни и перспективни. И смело и открито да ги назовем, така че и слепите да видят, глухите да чуят, глупавите да разберат. А негодниците – популисти да се засрамят и да замълчат.

В глобалната световна икономика се влиза с национална икономика! Развитието на една национална икономика се обуславя от:

  • Стойността на човешкия потенциал! От интелектуалните /да знае/ и индустриални /да може/ негови възможности. И от инициативността, трудолюбието, пестеливостта и почтеността, рожба на собствеността му.
  • Условие за развитие: Наличие на суровини и оборудване.
  • Пазар за готовата – търсена и качествена продукция.

Наличието на трите и синхронно – едновременното им развитие е правилния път, по който България трябва да върви – да стимулира изоставащите и да ограничава отклоняващите се. В тази връзка кои са приоритетните отрасли, за които има бъдеще в България?

  1. Земеделието, за което има земя, климат, пазар! Което като първично дава храна и суровина за преработващата промишленост. С него трябваше да започнем, без него не можем да продължим! Но с еднолично частно земеделие, което дава дребни и средни производители – гръбнак на всяка икономика. Не с безстопанствените ТКЗС по-рано и Орсовки днес, изкуствени образувания.
  2. Преработваща храни и суровини промишленост, налични в България.
  3. Туристическа индустрия.
  4. Помощно – обслужваща: търговия, транспорт, строителство.

Първите три са производителни, защото създават пазарен продукт, влияещ върху търговския баланс на страната. Да има положително, не отрицателно салдо! Върху тях държавата трябва да насочи законодателната и изпълнителната си дейност така, че да стимулира развитието и усъвършенстването им. И всичко това трябва да е основано на частна собственост върху средствата за производство и на свободен пазар на готовата продукция.

Коментари са забранени.