Рождество Христово /Christmas/

Бог, Сина роди,

рожбата си да спаси,

човека награди,

след като го оцени

и греховете му прости,

при себе да го приюти,

душата успокои,

покой да му дари!

Господи, прости,

греховете ни!

Душите ни сроди

и ги съедини,

в Отвъдното прати,

Мисията изпълни!

Свети Дух, помогни,

Божественото да се възцари!

Омразата изкорени,

обичта внедри!

————————————-

Човешко е да се греши!

От Господ – Бог е да се прости!

Покаянието човешко

е бреме тежко!

Не всеки е годен,

за молитва пригоден!

Да иска прошки,

за своите грешки!

Господ е жив!

Бог е човеколюбив!

Светият Дух е милостив!

Човек е Боголюбив!

Господ се роди,

човечеството да спаси!

24/25 – 12 – 2009г.

God gave birth to His Son

His child to save,

Man to reward

After evaluating him

and forgiving his sins

to welcome him to His side

to ease his soul,

to give him peace!

Jesus, forgive

our sins!

Ally our Souls

and unite them,

send them in the spirit world and fulfill the Mission!

Holy Ghost, help

The Godliness to reign!

Banish hate,

adopt love!

————————————-

It is human to make mistakes!

Forgiveness comes from God!

Human repentance

Is a difficult burden!

Not everyone is fit and

ready for prayer!

To ask for forgiveness

for his mistakes!

Jesus is alive!

God loves man!

The Holy Ghost is merciful!

Man loves God!

Jesus was born

to save the mankind!

24/25 – 12 – 2009г.

Коментари са забранени.